1. Bendroji informacija apie asmens duomenų apsaugą

Svetainėje esančiame pranešime apie privatumą / slapukus aprašoma, kaip ZUMA SOURCING, MB, registruota adresu Girulių g, 10-201, LT12112 Vilnius, įmonės kodas: 305522813 (toliau – Bendrovė) naudoja asmens duomenis, surinktus arba gautus iš klientų ir Svetainės lankytojų. Jame aprašoma, kaip renkame arba gauname jūsų asmens duomenis, kokius asmens duomenis tvarkome, kaip naudojame, dalijamės ir saugome šiuos duomenis, kiek laiko saugome šiuos duomenis, kokios yra jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir kaip galite susisiekti su mumis dėl mūsų privatumo praktikos.Šiuolaikinėje visuomenėje teisė į privatumą yra viena svarbiausių žmogaus teisių. Suprantame, kaip svarbu saugoti asmens duomenis, todėl jūsų duomenis tvarkome laikydamiesi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. Bendrovė, kaip duomenų valdytoja, teikia asmenims visą reikiamą informaciją, susijusią su jų asmens duomenimis.

Duomenys tvarkomi remiantis asmeniniu svetainės Naudotojo sutikimu. Kai Naudotojas įveda savo duomenis į internetinę formą, kad užsiregistruotų ir (arba) įsigytų interneto svetainėje siūlomas prekes ar paslaugas, laikoma, kad jis davė sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tikslais, kuriuos jis pasirinko ir patvirtino internetinėje formoje.

Bendrovė saugo asmens duomenis taip, kad jie nebūtų nepagrįstai atskleisti neįgaliotiems asmenims. Įsipareigojame neatskleisti, neskolinti ir neparduoti asmens duomenų jokiai trečiajai šaliai iš anksto nepranešę ir negavę jūsų sutikimo, nesiimdami tinkamų apsaugos priemonių, ir tvarkyti asmens duomenis tik teisėtais teisiniais pagrindais ir pasirinktais tikslais.

Bendrovė surinktų asmens duomenų neperduoda ir nesiunčia į trečiąsias šalis.

2. Kokius asmens duomenis renkame ir tvarkome

Vykdydami savo veiklą renkame ir tvarkome šiuos asmens duomenis: vardą ir pavardę, gimimo datą, kontaktinius duomenis (adresą, el. pašto adresą, telefono numerį), ūgį ir svorį. Interneto slapukus. Mes naudojame slapukus ar panašias technologijas, kurios renka tam tikrą informaciją apie
kada prisijungiate prie Svetainės, ją peržiūrite ir naudojatės ja. Slapukas – tai duomenų failas, kuris įrašomas į jūsų kompiuterį arba mobilųjį įrenginį, kai juo naudojatės lankydamiesi interneto svetainėse. Mes neleidžiame trečiosioms šalims saugoti slapukų jūsų įrenginyje. Kol neužsiregistruosite mūsų paslaugoms, jūsų duomenys yra anoniminiai ir mes negalime susieti jokios jūsų pateiktos informacijos su mumis.

3. Kaip tvarkome surinktus asmens duomenis

Asmens duomenis tvarkome tik tiek, kiek tai būtina:
1. vykdyti jūsų sutartį su mumis arba imtis veiksmų jūsų prašymu prieš sudarant sutartį su mumis;
2. laikytis mūsų teisinių įsipareigojimų;
3. mūsų teisėtų interesų tikslais, įskaitant mūsų paslaugų teikimą, vertinimą ir tobulinimą, mūsų ir kitų asmenų veiksmų prevencijai ir apsaugai nuo sukčiavimo, neautorizuotų sandorių, pretenzijų ir kitų įsipareigojimų, taip pat bendrovės politikos ir pramonės standartų laikymuisi užtikrinti.

Asmens duomenų tvarkymas remiantis kliento sutikimu. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi remiantis konkrečiu asmens sutikimu, kuris leidžia Bendrovei naudoti jo asmens duomenis sutikime nurodytais tikslais, t. y.:
– Gauti bendrąsias naujienas: gausite naujienas, naudingus pasiūlymus, informacinius straipsnius, kvietimus dalyvauti apklausose ir tyrimuose.
– Gauti asmeninius pasiūlymus: gausite asmeninius mūsų produktų ir paslaugų pasiūlymus, informaciją apie specialias akcijas, taip pat kitas naujienas, kurios gali būti Jums aktualios ir naudingos.

Jei asmuo nesutinka su pirmiau išvardytais asmens duomenų tvarkymo tikslais, suteikia sutikimą iš dalies arba atšaukia sutikimą (iš dalies), Bendrovė informuos tokį asmenį tik tais atvejais ir tokia apimtimi, kokia buvo duotas sutikimas, arba tokiais būdais, kokius leidžia galiojantys teisės aktai (pvz., bendroji informacija, prievolių informuoti apie kliento naudojamą produktą ar paslaugą vykdymas).

Paslaugų teikimas nepriklauso nuo sutikimo. Sutikimas duodamas savanoriškai, o jei asmuo nusprendžia jo neduoti arba vėliau atšaukia, tai jokiu būdu nesumažina teisių, kylančių iš verslo santykių, ir nesudaro papildomų išlaidų ar sunkinančių aplinkybių asmeniui.

ZUMA SOURCING, MB taip pat gali perduoti fizinių asmenų duomenis, jei jie davė tam sutikimą šiame sutikime nurodytais tikslais, kitiems įgaliotiems partneriams ir sutartiniams duomenų tvarkytojams.

4. Sutikimo atšaukimas

Sutikimas duodamas sutikime nurodytais tikslais ir galioja tol, kol yra atšaukiamas. Asmeniui visiškai ar iš dalies atšaukus savo sutikimą, Bendrovė nebenaudos jo duomenų tais tikslais, dėl kurių jis atšaukė sutikimą.

Jei asmuo pageidauja atšaukti sutikimą, jis gali tai padaryti išsiųsdamas atšaukimą ZUMA SOURCING, MB el. pašto adresu info@biostile.lt. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos asmens duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

5. Asmens duomenų naudotojų grupės

Asmens duomenų naudotojai yra Bendrovės darbuotojai, kurie privalo gerbti ir saugoti asmenų duomenis pagal darbo teisę, asmens duomenų tvarkymo sutartis arba konfidencialumo susitarimus. Vartotojai naudojasi duomenimis pagal jiems suteiktas teises.

ZUMA SOURCING, MB trečiųjų šalių prašymu suteikia asmens duomenis (tik tuos asmens duomenis, kurių kiekvienu konkrečiu atveju reikalauja atskira valstybė arba įstatymu įgaliota valstybės institucija) šioms institucijoms, jei tokią pareigą teikti arba atskleisti nustato įstatymas (pavyzdžiui, Lietuvos Valstybinė Mokesčių Inspekcijai, teismams, Pinigų plovimo prevencijos tarnybai, socialinio darbo centrams, Korupcijos prevencijos įstatymo komisijai, kompetentingo teismo paskirtiems antstoliams, policijai ir t. t.).

6. Asmens duomenų išsaugojimas

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis priklauso nuo kiekvienos kategorijos asmens duomenų tvarkymo pagrindo ir tikslo. Asmens duomenys saugomi tik tiek laiko, kiek reikia tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti arba toliau tvarkomi, pasiekti. Asmens duomenys ištrinami, sunaikinami, užblokuojami arba anonimizuojami po to, kai įvykdomas duomenų tvarkymo tikslas, išskyrus atvejus, kai yra kitas teisinis pagrindas arba kai tai būtina teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar apginti.

7. Šalių teisės

ZUMA SOURCING, MB užtikrina, kad asmenys, kurių asmens duomenis ji tvarko, galėtų pasinaudoti savo teisėmis, būtent:
– teisę susipažinti su surinktais su juo susijusiais asmens duomenimis;
– teisę reikalauti, kad ZUMA SOURCING, MB nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis;
– teisę į ištrynimą, kai taikomas vienas iš toliau nurodytų pagrindų, kad ZUMA SOURCING, MB be nepagrįsto delsimo ištrintų su juo susijusius asmens duomenis:
(1) asmens duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi,
(2) duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo remiantis atliekamas duomenų tvarkymas, ir kai nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis,
(3) duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis,
(4) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai,
(5) jei tai numatyta įstatyme.
– teisę apriboti duomenų tvarkymą, jei taikomas vienas iš toliau nurodytų pagrindų:
(1) duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą per laikotarpį, per kurį ZUMA SOURCING, MB gali patikrinti asmens duomenų tikslumą,
(2) duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas prieštarauja asmens duomenų ištrynimui bei prašo apriboti jų naudojimą,
(3) ZUMA SOURCING, MB nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau duomenų subjektui jie reikalingi teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti,

Duomenų subjektas gali pateikti prašymą taip, kad būtų galima nustatyti duomenų subjekto tapatybę, t. y. žodiniu prašymu, įrašu, raštu arba el. paštu.

8. Kita informacija

ZUMA SOURCING, MB pasilieka teisę keisti ar papildyti šią bendrąją informaciją, kad būtų užtikrinta atitiktis duomenų apsaugos nuostatoms.